Obezbedite precizne informacije o statusu prekidača

Uređaji postrojenja su smešteni na ključnim tačkama prenosa električne energije i distributivnih sistema. Njihova pouzdanost ima odlučujući uticaj na njihovu dostupnost, sigurnost i ekonomsku efikasnost na sisteme električnog snabdevanja. Samo uobičajeni, terenski testovi mogu omogućiti da uređaji postrojenja funkcionišu savršeno tokom svog radnog veka. ACTAS testni sistemi obezbeđuju precizne informacije kako za stanje komore tako i za stanje pogonske jedinice bez potrebe za njihovim otvaranjem. Pravi broj parametara za određivanje,širok spektar različitih vrsta opreme postrojenja koji se koriste i loši vanjski uslovi koji mogu postojati tokom terenskih testova, stavljaju na teret ogromne zahteve na testnu opremu.

Obezbeđivanje sveobuhvatnog testiranja razvodnih uređaja na licu mesta

Koristeći integrisani kontrolni panel ACTAS P260| P360, moguće je sprovesti celokupne testove na srednjenaponskim, visokonaponskim i vrlo visokonaponskim postrojenjima. Analiza se može sprovoditi brzo, lako, automatski i sa visokim nivoom fleksibilnosti unutar jedne testne procedure koristeći sledeća merenja:

• PIR i kontaktna merenja do 12 glavnih kontaktnih komora
• Status do 12 pomoćnih tj. sporednih kontakata
• Merenje struje motora
• Merenje struje kalema na tri kalema za otvaranje i za zatvaranje
• 9 analognih/digitalnih senzora za merenje pritiska, prenosa i temperature
• 3 naponska merna ulaza
• Određivanje statičkog/dinamičkog otpora do 6 glavnih kontaktnih komora sa PROMET SE
• Podnaponski okidač i testiranje minimalnog operativnog napona sa EPOS MC3 Test ispunjava sve zahteve utvrđene u IEC 62271-100 za procenu mehaničkog ponašanja visokonaponskih prekidača kola.

Procena interferencijske jedinice analizom kontaktne otpornosti

Redovna merenja statičke i dinamičke kontaktne otpornosti omogućava tačnu procenu uslova celokupnog kontaktnog sistema. Ovo osigurava da zahtevi održavanja mogu biti identifikovani u ranom stadijumu i da padovi budu na minimumu. Koristeći tri PROMET SE ommetra i CSW3 priključnu jedinicu, merenje kontaktne otpornosti može biti sprovedeno na najviše 6 priključnih komora i može biti dio testne procedure. Testna struja može biti postavljena na maksimalnih 200 A. Čak i vrlo mala vrednost otpornosti u jednocifrenom opsegu ommetra može biti izmerena jako tačno. Izmerene vrednosti koriste se u evaluaciji testova i uključuju se u izveštaje testova.

Statička i dinamička merenja

Visok kontaktni otpor unutar uređaja postrojenja može dovesti do gubitaka energije i temperaturnih opterećenja koja mogu potencijalno prouzrokovati ozbiljnija oštećenja uređaja postrojenja. Problemi, poput visoke otpornosti prenosa koji su rezultat loših spojeva, mogu biti identifikovani merenjem statičke kontaktne otpornosti. Merenja dinamičke kontaktne otpornosti mogu se koristiti za određivanje karakteristika otpornosti tokom slobodno definisanih operacija prebacivaja. Merenja ovog tipa daju naznake o dužini i stanju kontaktnog varničenja visokonaponskih prekidača, na primer.

Testiranje uzemljenja sa obe strane

Oprema postrojenja se često testira uzemljenjem na obe strane kako bi se izbegla opasnost prouzrokovana kapacitivnim sparivanjem napona iz susednih komponenata. Međutim, kada se oprema postrojenja testira korištenjem konvencionalnih metoda, uzemljenje mora biti uklonjeno bar na jednoj strani. Pri sprovođenju testiranja u kombinaciji sa PROMET SE, merenja se mogu sprovesti sa uzemljenjem na obe strane. Ne samo da to čini testove bezbednijim, nego ih pojednostavljuje i čini bržima zato što svi koraci koji treba da se izvedu kako bi se uklonio vod za uzemljenje su sada nepotrebni

Testiranje motora i kalema

Mogućnost konektovanja moćnog AC/DC izvora omogućava testiranje ispravnog rada motora i kalema uređaja postrojenja direktno i nezavisno od napona stanice. Analiza rada motora i kalema, kroz određivanje minimalnog radnog napona i kroz testiranje podnaponskog okidača za kaleme, na primer, se izvodi uvek se može sprovesti pod istim uslovima.

PROMET SE ommetar

PROMET SE ommetar je snažan ommetar na baterije sa podesivom testnom strujom do 200A. Dva strujna izlaza i dva naponska ulaza omogućavaju da otpornost bude određena na dve merne tačke simultano. Zbog težine uređaja od 1,5kg, koji karakteriše kompaktno kućište sa prenosivim remenom, može se čak koristiti i u situacijama gde ne može biti smešten na tlo, na primer u radu na lestvama ili na platformama.

ACTAS testni softver

Konfiguracija i analiza testova se sprovodi uz pomoć ACTAS testnog softvera i kontrolnog panela koji se nalazi na samom testnom sistemu. Stručnost razvoja testnog softvera zasnovana je na više od 20 godina iskustva na razvoju i proizvodnji testnih sistema postojenja i bliske saradnje sa mrežnim operaterima kao i proizvođačima postrojenja. Testove je lako pozvati, urediti i koristiti kao šablon. Grafikon svih izmerenih karakteristika signala, ističući funkciju zumiranja i mernih kursora, nudi širok spektar opcija za detaljnu analizu. Testna analiza i upravljanje može bitisprovedeno putem PC računara. Testni podaci se preuzimaju i eksportuju putem USB stika ili putem interneta.

Pomoć oko rezultata

ACTAS testni softver obezbeđuje sveobuhvatnu funkciju pomoći u pružanju podrške korisniku u odabiru i evaluaciji izmerenih rezultata. Opisi i grafikoni olakšavaju tačno tumačenje dobijenih rezultata.

Automatsko stvaranje testnih izveštaja

Softver sadrži automatsko kreiranje izveštaja u svrhu dokumentovanja testnih rezultata. Kao i sami rezultati, izveštaji takođe sadrže karakteristike krive snimljenih rezultata, podatke postrojenja i testnih parametara.

Analizator vremena visoke preciznosti, na baterije

ACTAS BTT  je ručni merni uređaj na baterije koji može da odredi operativna vremena, kontaktnu sinhronost, vremenske sekvence i struje kalema jako brzo i lako. Zahvaljujući širokoj funkcionalnosti i velikoj mernoj tačnosti, ACTAS BTT ima širok opseg upotreba za merenje operativnih vremena  u niskonaponskim, srednjenaponskim i visokonaponskim  uređajima sabirnica, relejnih kontakata, sklopnika i rastavljača, da pomenemo neke upotrebe.

  • Određivanje operativnih vremena
  • Test kontaktne sinhronosti
  • Određivanje OZ vremenske sekvence
  • Merenje struja kalema
  • Kompaktan ergonomski dizajn
  • Rad putem baterije do 12 sati
  • Grafički displej lak za čitanje
  • Statusni displej za ulaze i izlaze
  • Bluetooth funkcija daljinske kontrole za Android

Određivanje operativnih vremena

ACTAS BTT karakteriše jedan izlaz za kontrolisanje OTVORENIH kalema i jedan izlaz za kontrolu ZATVORENIH kalema uređaja sabirnice. Oba izlaza se mogu koristiti za kontrolu DC i AC operativnih kalema. Određivanje operativnih vremena može biti sprovedeno jednostavno i pouzdano na do tri glavna kontakta okidanjem O, Z i OZ preklopnih operacija. Jasan grafički prikaz daje odgovarajuća operativna vremena za sve binarne ulaze kao rezultat.

Test kontaktne sinhronosti

Kao i određivanje operativnih vremena, ACTAS BTT može da uspostavi sinhronost operacija otvaranja i zatvaranja glavnih kontakata. Prilikom procene uređaja sabirnice, na primer, ovo omogućava određivanje vremenskih intervala između prvog i poslednjeg kontaktnog dodira stubova tokom operacije zatvaranja ili otvaranja trofazne mreže.

Merenje struja kalema

Struja kalema se meri automatski tokom merenja operativnih vremena. I srednja i maksimalna vrednost se prikazuju na ekranu kao rezultat, omogućavajući procenu mehaničkog  i/ili električkog rada kalema za upuštanje.

PREUZMI PDF